سحرارآمیز.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
[      .       .    ]
[     ..       \    ]
[     / !       |\   ]
[     . `. - - - _  / /   ]
[     .`      `-' /    ]
[    /        `.    ]
[    /    |      \   ]
[   .   * | * |    |   ]
[   !  |  |  ,    !   ]
[   !  \  |  /    !   ]
[   .   '.___,'     !   ]
[  .' .          /.   ]
[  '  '.        .' '.  ]
[ '              ` ]
[ '               ' ]
[!                ']
[¡   /  '._.'  '._.'  \   ']
[.  ¡           ¡  |]
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

( در جهت اصلاح الگوی مصرفِ نرم‌افزار،
ترویج فرهنگ قناعت درسخت‌افزار،
و مقابله با مصرف گرایی در تکنولوژی.
برای بقا با این↑محتوای جیب و آن محتوای بازار )
نوشته‌ها
پروژه‌های کناری
پیوند‌های مفید (آمده از پنجره)