سحرارآمیزاین آهنگ و شنیدی؟ قطعا

اگه یکی ازتون پرسید:

این آهنگ و شنیدی؟

در صورتی که وقتی سوالشو داره میپرسه آهنگ رو هم براتون پخش کنه، شما قطعا اون آهنگ رو شنیدید.

Pelican

پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397
بدون موضوع