سحرارآمیزدر جهت بهداشت پوشه‌ی دانلودها

چون به بهداشت پوشه دانلودها اهمیت میدم.

پیش‌نیاز: inotifywait

همه‌ی فایل‌هایی که توی اسمشون farsi_persian یا subtitle (با حروف بزرگ یا کوچک) دارن و پسوندشون zip و حجمشون کمتر از ۱ مگ هست رو از حالت فشرده خارج کن و بریز توی آدرس Download/subs و بعد فایل پیدا شده رو از دانلودها حذف کن.

cleaner.sh

#!/bin/bash

find ~/Downloads -maxdepth 1 -type f -size -1000k -printf "%f\n" | \
    egrep "(.*farsi_persian.*|.*[Ss][Uu][Bb][Tt][Ii][Tt][Ll][Ee].*)[.]zip$" | \
    sed 's|.zip||' | \
    xargs -i sh -c 'unzip -o ~/Downloads/{}.zip -d ~/Downloads/subs/{} && rm ~/Downloads/{}.zip' 2> /dev/null

با استفاده از inotifywait پوشه Downloads رو زیر نظر بگیر، هر وقت تغییری داخلش اتفاق افتاد اسکریپت بالا رو اجرا کن.

cleaner-watcher.sh

#!/bin/bash

while true; do
inotifywait -q ~/Downloads
sh ~/scripts/cleaner.sh
done

یعنی هروقت فایل جدید که حجم زیر ۱ مگ داره با فرمت zip و نام مشابه folan_farsi_persian.zip یا folan_Subtitle.zip به دانلودها اضاف شد مستقیم از حالت فشرده خارج شه و بره توی subs.

شنبه 25 تیر 1401
چرا لینوکس؟